Carbon Footprint

Een Carbon Footprint is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens haar bedrijfsprocessen. Het kwantificeren van de emissies is gedaan door verbruiksgegevens (kilowattuur elektriciteit, kuub gas, liters diesel, etc.) om te rekenen naar emissies. Hierbij is gebruik gemaakt van de door SKAO beschikbaar gestelde conversiefactoren.

Vanaf 2009 brengt TBI Infra haar Carbon Footprint halfjaarlijks in beeld. De analyses zijn uitgevoerd conform het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar drie emissiescopes. Het scopediagram van SKAO word hierbij gehanteerd. De inventarisaties van TBI Infra gaan uit van scope 1 en 2 emissies.

  • Scope 1 emissies (directe emissies) komen tot stand door energieverbruik voor de verwarming, brandstofverbruik door machines, brandstofverbruik door lease auto's en ontsnapte koelgassen van airconditioninginstallaties.
  • Scope 2 emissies (indirecte emissies) komen tot stand door energieverbruik door elektriciteit, vliegkilometers en zakelijk gebruik privé auto's werknemers.

Carbon Footprint Voortgangsrapportage

TBI Infra rapporteert haar voortgang op het gebied van energie en emissiereductie halfjaarlijks in een voortgangsrapportage. Hierin worden tevens trends in het energieverbruik en in CO2 uitstoot weergegeven. De laatste rapportage kunt u hieronder downloaden.

Carbon Footprint 2018

De Carbon Footprint geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen (CO2) weer die TBI Infra gedurende het onderzoeksjaar veroorzaakt heeft door haar bedrijfsproces. In 2018 bedroeg de totale emissie van TBI Infra 7.641 ton CO2. De emissie werd veroorzaakt door vestigingen (6%), Projecten (58%) en transport (36%).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van TBI Infra.