CO2-Reductie

TBI Infra is een bouwonderneming die vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bewust omgaat met het leefmilieu. Energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedacht gebruikt worden. Daarom gaat TBI Infra haar energiegebruik actief reduceren en de gebruikte energie efficiënter benutten. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energiegebruik staat in dit beleid hoog in het vaandel. In de periode 2015 tot 2020 streeft TBI Infra naar een reductie van haar energieverbruik en CO2 uitstoot (gerelativeerd aan de omzet) van minimaal 10% ten opzichte van het referentiejaar 2015. Het energiebeleid van TBI Infra is gestaafd op 6 pijlers die TBI Infra hiervoor hanteert.

  • TBI Infra zet op alle projecten en vestigingen duurzame energiebronnen in.
  • TBI Infra streeft naar het verduurzamen van haar wagenpark. In de groene leaseregeling is een maximum gesteld aan de CO2 uitstoot per kilometer welke periodiek naar beneden bijgesteld wordt. Sinds 2016 heeft TBI Infra ook een doelstelling geformuleerd op de daadwerkelijke uitstoot van lease auto’s.
  • TBI Infra streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het onderzoeken en verminderen van het elektriciteitsgebruik op de bouwplaats maakt hier deel van uit.
  • TBI Infra brengt haar energieverbruik halfjaarlijks in beeld en communiceert zowel, intern als extern, over het energieverbruik en de genomen maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Het voortdurend monitoren van het energieverbruik en het periodiek beoordelen van de prestaties leidt tot een continue optimalisatie van energiebesparende maatregelen.
  • TBI Infra hecht grote waarde aan de individuele bijdrage door medewerkers en wil de inbreng van initiatieven stimuleren en waar mogelijk steunen. Hiervoor is een speciale webpagina met mailbox gecreëerd.
  • TBI Infra maakt deel uit van TBI en bundelt waar nodig de in het concern aanwezige kennis en expertise. TBI Infra adviseert klanten op dit gebied, stelt expertise beschikbaar en past deze toe op projecten.

Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt actief betrokken bij dit beleid door middel van samenwerking, voorlichting en instructie. TBI Infra heeft het vertrouwen dat al haar medewerkers zich maximaal inzetten om het energieverbruik waar mogelijk te reduceren en daarmee de genoemde reductiedoelstelling te halen.

Energiemanagementprogramma

Het energiemanagementprogramma (EMP) van TBI Infra geeft invulling aan de structurele verbetering van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt energiemanagement op organisatieniveau bij tot een beperking van de energiebehoefte en de vermindering van de CO2 uitstoot. Het EMP maakt onderdeel uit van het integrale managementsysteem en heeft betrekking op alle activiteiten en projecten van TBI Infra. Een door het hoger management onderschreven beleidsverklaring maakt deel uit van energiemanagement. Deze verklaring weerspiegelt de ambitie van TBI Infra om continu naar een optimale energiehuishouding te streven.